Algemeen

hands

 

Download PDF for print: Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Preiss-Daimler FibreGlass AB

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Preiss-Daimler FibreGlass AB

1.       Algemene voorwaarden

1.1     Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden voor al onze huidige en toekomstige overeenkomsten, offertes, leveringen en andere dienstverleningen. De geldigheid van de algemene handelsvoorwaarden van de koper wordt hierbij verworpen, ook wanneer deze met een schriftelijke bevestiging of op een andere manier aan ons werden bezorgd.

1.2     Mondelinge afspraken, garanties en vrijwaringen alsook de uitsluiting, wijziging of aanvulling van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig mits onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging. Dit geldt ook voor de verklaring dat van deze noodzakelijke schriftelijke vorm wordt afgezien. De vereiste van schriftelijke vorm geldt bij een overdracht via telecommunicatie (inclusief e-mail) als voldaan.

1.3      Bij grensoverschrijdende transacties gelden de Incoterms in de versie die geldig is op het tijdstip waarop de overeenkomst tot stand komt, voor zover deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geen afwijkende bepalingen bevatten.

2.       Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

Onze offertes zijn onderworpen aan bevestiging.

3.       Prijzen, berekening

3.1     Alle prijsaanduidingen zijn naar onze keuze af fabriek of af magazijn plus wettelijke btw.

3.2     Indien de levering volgens de overeenkomst later dan 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst moet plaatsvinden of op basis van een vertraging waarvoor de klant verantwoordelijk is, pas na afloop van 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt, dan behouden wij ons het recht voor om de op de dag van de levering geldende prijs te berekenen.

3.3      Als de betaling door de koper niet tegen de opgegeven datum wordt verricht, hebben wij het recht vanaf de vervaldag intresten te vorderen. Voor zover de partijen niet anders overeengekomen zijn, bedraagt de rentevoet 1,5% per maand.

3.4     Na schriftelijke mededeling aan de koper kunnen wij bij laattijdige betaling onze uitvoering van de overeenkomst onderbreken tot wij de betaling hebben ontvangen. Als de koper insolvent wordt, de opening van een faillissementsprocedure aanvraagt, over een openbaar akkoord met de schuldeisers onderhandelt of op een andere manier algemeen als insolvent wordt beschouwd, kunnen wij onze uitvoering eveneens onder-breken of de overeenkomst beëindigen.

4.       Levering, dienstverlening, risicoovergang, verpakking

4.1     Onze leverplicht is onderhevig aan de ontvangst van juiste en tijdige leveringen van onze leveranciers.

4.2      Leveringen vinden in principe naar onze keuze af fabriek of af magazijn plaats. Indien niets anders is overeengekomen, verzenden wij de goederen onverzekerd op risico en kosten van de koper. Het risico gaat bij de overdracht van de goederen aan de bevoegde expeditiefirma op de koper over, ook als de goederen door onze eigen medewerkers worden geleverd.

5.       Betaling, verrekening, retentie

5.1      De stiptheid van de betalingen wordt bepaald door de datum waarom wij de gelden ontvangen, of door de datum waarop de gelden zonder voorbehoud op onze bankrekening zijn bijgeschreven.

5.2      De koper heeft niet het recht tegenvorderingen te verrekenen. Voor onbetwiste vorderingen schrijven wij een creditnota.

6.       Eigendomsvoorbehoud, buiten Zweden

6.1     Alle door ons geleverde goederen (hierna ‘goederen onder eigendomsvoorbehoud’) blijven ons eigendom tot al onze huidige en toekomstige vorderingen op de koper uit deze zakelijke relatie voldaan zijn. Bij de huidige facturen geldt het eigendomsvoor-behoud als zekerheid voor ons tegoed, zoals dit op een welbepaald tijdstip bestaat.

7.       Reclamaties en rechten van de koper in geval van gebreken

7.1      Er is slechts sprake van gebreken, als de goederen niet aan de overeengekomen kwaliteit voldoen. De koper is verantwoordelijk voor de keuze van de goederen en voor de controle van de geschiktheid van de goederen voor het door de koper beoogde gebruiksdoel. Een ongeschiktheid voor het door de koper beoogde gebruik geldt slechts als een gebrek, als dit gebruik in de overeenkomst werd vermeld.

7.2      De gebreken die bij een onmiddellijk na de aflevering uitgevoerde controle van de goederen werden vastgesteld, moeten onmiddellijk maar uiterlijk binnen twee weken na de levering van de goederen, bij andere gebreken onmiddellijk maar uiterlijk binnen twee weken na de vaststelling ervan, schriftelijk aan ons worden gemeld. Voor de vaststelling of aan deze termijn voldaan is, geldt als reclamatiedatum de datum van ontvangst door ons. Als de reclamatie niet op tijd plaatsvindt, vervallen de rechten van de koper met betrekking tot de gebreken.

7.3      Bij terechte reclamaties zijn de rechten van de koper beperkt tot het recht op een defectloze, uitdrukkelijke naleving van de overeenkomst. Wij kunnen zelf kiezen of deze defectloze naleving plaatsvindt door een oplossing van de gebreken of door een nieuwe levering van defectloze goederen. Als deze defectloze naleving niet binnen vier weken heeft plaatsgevonden, kan de koper naar eigen goeddunken de koopovereen-komst beëindigen of de koopprijs in directe verhouding tot de defecte goederen verlagen.

7.4      Voor zover wij voor gebreken aansprakelijk zijn (op welke rechtsgrond dan ook, inclusief schadeclaims voor algemene contractbreuk, nietnakoming van precontractuele verplichtingen of ongeoorloofde handelingen), is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade zoals deze in clausule 9 van deze overeenkomst is vastgelegd.

7.5      Reclamaties van de koper verjaren één jaar na ontvangst van de goederen. Dit geldt niet (1) bij opzet of bedrieglijk verzwijgen van het gebrek, (2) bij nietvervulling van door ons volgens het geldende Zweedse burgerlijke recht gegarandeerde eigenschappen en (3) bij een zaak die overeenkomstig de gangbare gebruikswijze voor een bouwwerk werd ingezet en daarbij gebreken aan het bouwwerk veroorzaakt heeft. Verder geldt bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking van één jaar evenmin voor schadeclaims op basis van gebreken waarbij de schade het gevolg is van grove nalatigheid of personenschade betreft, of wanneer wij juridisch aansprakelijk zijn voor ongeoorloofde handelingen. Als het gebrek bestaat in rechten van derden Op basis waarvan de teruggave van de goederen kan worden geëist, of in een ander recht das in het kadaster is ingeschreven, dan bedraagt de verjaringstermijn drie jaar. De wettelijke bepalingen inzake verjaringstermijnen voor het recht van verhaal volgens het geldende Zweedse burgerlijke recht of inzake verjarings- en uitsluitingstermijnen volgens de Zweedse wet op de productaansprakelijkheid worden hier niet door aangetast.

8.       Terugzending van goederen

Als wij naar eigen goeddunken beslissen terugzendingen als service voor de verkoper te accepteren, dan moeten de producten op kosten van de koper en verpakt volgens de voorschriften naar onze verzendingsdienst worden teruggestuurd. Voor de hoeveelheid producten die in herverkoopbare toestand door onze verzendingsdienst ontvangen zijn, zoals door ons redelijkerwijze wordt vastgesteld, schrijven wij een creditnota van minder dan (i) 20% van de oorspronkelijk vastgelegde koopprijs voor de afwikkeling en behandeling of van meer dan (ii) de daadwerkelijk gemaakte kosten.
Het bovenstaande geldt niet als wij volgens deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verplicht zijn de teruggezonden goederen te accepteren.

9.       Aansprakelijkheid

9.1     Behoudens afwijkende bepalingen in deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn wij tegenover de koper niet aansprakelijk voor productiestilstand, gederfde winst, uitval, mislopen contracten of enige andere gevolgschade of indirecte schade. Onze totale aansprakelijkheid mag nooit de bestelwaarde of eventueel de waarde van het deel van de bestelling dat gebreken vertoont of te laat geleverd wordt, overschrijden.

9.2      Onze aansprakelijkheidsbeperking volgens het bovenstaande geldt niet, als wij grof nalatig gehandeld hebben of volgens de Zweedse wet op de productaansprakelijkheid aansprakelijk zijn.

10.       Gebruik voor medische toepassingen

Onze goederen zijn niet bedoeld voor gebruik in medische toepassingen. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen onze goederen in dergelijke toepassingen niet worden gebruikt. Als de koper in strijd met deze bepaling handelt, is de koper verplicht ons te vrijwaren voor schade, kosten en vorderingen. De koper verliest hiermee zijn rechten op vergoeding van schade en kosten met betrekking tot gebreken van onze producten.

11.       Plaats van handeling, bevoegde rechter en geldend recht

11.1     De plaats van handeling voor de levering is de fabriek of het magazijn vanwaar de levering gebeurt. De plaats van betaling is Helsingborg.

11.2      Met uitzondering van de krachtens de wetten van de EU toegestane gevallen worden de producten volgens deze overeenkomst niet door de koper direct of indirect of door een van zijn dochtermaatschappijen verkocht, geleverd of aangeboden aan partijen of plaatsen die op het tijdstip van deze verkoop, levering of aanbieding werden verklaard tot partijen of plaatsen waarvoor een embargo of beperking van de Verenigde Naties of de EU geldt.

11.3     Als de koper een zakenman, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk lichaam is, dan is de rechter op de plaats waar de verkoper zijn zetel heeft, de enige bevoegde rechter voor alle directe of indirecte geschillen met betrekking tot de contractuele relatie. Wij hebben evenwel het recht om in plaats van de genoemde rechter een andere, volgens de wettelijke bepalingen bevoegde rechter te kiezen.

11.4      Het Zweedse recht is van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

11.5      Als de overeenkomst in twee talen is opgesteld, is de Engelse versie van de overeenkomst en van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden doorslaggevend.

 

OPMERKING

Gegevens van de koper worden door ons elektronisch opgeslagen en verwerkt, voor zover dit noodzakelijk is voor de correcte afhandeling van de contractuele relatie..